Om Rena-Rock

Styret:

Morten Bjørsland

Leder

Trond Roar Rødsdalen

Nestleder

Rune Øyen

Referent

Christian Kvam Skjefstad

Kasserer

Steinar Svendsberget

Lars Stensberg

Styremedlemmer

Eivind Markussen

Styremedlem

Tor Erling Grønstad

Styremedlem

Jan Erik Henriksen

Styremedlem


Vedtekter for  Rena-Rock .

 § 1 Navn

a) Foreningen navn er Rena-Rock. Foreningen ble stiftet 7.september 2005.
b) Foreningens hjemsted er Rena

§ 2 Form, tilslutning

Rena-Rock er en selvstendig, ideell medlemsforening.

§ 3 Formål

Rena-Rock’s formål er :
 
Å være en interesseorganisasjon og en aktivitetsorganisasjon for musikkutøvere m.v. i området rundt Åmot. Målgruppen er alle, uansett alder, med interesse i utøvelse, produksjon og formidling av rock og beslektede musikkformer, og som har et ønske om å inngå i et større fellesskap som kan bidra til et bredere spekter av utviklingstiltak.

Drive øvingslokaler og møteplass for foreningens medlemmer.
Ta initiativ til, og bidra til gjennomføring og opprettelse av virksomheter som bidrar til utvikling av medlemmenes ferdigheter som musikere, komponister, tekstforfattere og annet innen musikkutøvelse og formidling.
Ta initiativ til å drive andre aktiviteter som støtter medlemmenes ambisjoner som utøvere innen musikk.
Søke å etablere samarbeid med musikkverkstedene i regionen og være et supplement til disse.
Gi publikum gode konsertopplevelser.

Spre kunnskap om, øke forståelsen og interessen for rock og beslektede musikkformer.

§ 4 Medlemskap

 1. Alle som tilslutter seg foreningens formål og vedtekter kan være medlem i Rena-Rock. Alle medlemmer har rett til å påvirke foreningens drift og virksomhet gjennom deltagelse på årsmøte eller andre demokratiske fora.
 2. Kontingent og kontingentperiode fastsettes til enhver tid av årsmøtet. Alle som har betalt medlemskontingent er å regne om medlemmer av Rena-Rock
 3. Medlemskapet medfører bl.a.

  - billigere adgang til Rena-Rock arrangementer
  - medlemspris hos lokale musikkforhandlere
 4. Dersom et medlem ikke betaler kontingenten, opphører medlemskapet. Et medlem som motarbeider Rena-Rock’s formål og virksomhet kan, etter å ha forklart seg for styret, ekskluderes for en bestemt periode.

e)        Medlemmer har tilgang til Rena-Rock’s utstyr/hjelpemidler

§ 5 Styret

Rena-Rock ledes av et styre på 8 personer. Styrets hovedoppgave er å ivareta foreningens formålsparagraf. Styret forplikter seg til å følge vedtekter og retningslinjer vedtatt av årsmøtet.

Styret er beslutningsdyktig når minst halvparten av medlemmene er til stede og vedtak gjøres med alminnelig flertall.  Enstemmighet skal tilstrebes i alle saker. Ved stemmelikhet gjelder den mening som bifalles av leder. 

Styret forbereder og sørger for at neste årsmøte finner sted.

Styret forplikter seg til å inneha sine verv i perioden mellom to årsmøter. Ved evt. frafall i denne perioden, supplerer styret seg selv ved at en av vararepresentantene trer inn i styret som ordinært medlem.

Styret forplikter seg til å avholde styremøte minst fire ganger i året. Det skal føres protokoll fra alle styremøter.

§ 6 Årsmøtet

Årsmøtet er Rena-Rock’s øverste myndighet, og avholdes hvert år i  september.

Årsmøtet skal

 1. Velge møteleder og referent
 2. Behandle styrets årsmelding
 3. Behandle styrets regnskap
 4. Behandle innkomne forslag. Disse må være styret i hende senest uker før årsmøtet
 5. Velge nytt styre

Årsmøtet er beslutningsdyktig når det er lovlig innkalt, dvs. ved kunngjøring seinest 4 uker før det skal avholdes.

Saksdokumentene skal være disponible for medlemmene seinest en uke før årsmøtet.

Stemmeberettigede er alle som har gyldig medlemskap når årsmøtet avholdes. Avstemninger skal foregå skriftlig dersom en person forlanger dette.

Vedtak på årsmøtet fattes med alminnelig flertall, dersom intet annet er nevnt i vedtektene.  Ved behandling av årsrapport og regnskap har styret ikke stemmerett.

§ 7 Økonomi

Regnskapsåret er 1.januar til 31.desember og (Rena-Rock’s) regnskap føres av kasserer eller den styret bemyndiger.

Regnskapet skal være tilgjengelig for alle medlemmer med 4 ukers varsel.

Regnskapet skal til enhver tid kunne framlegges for styret, som videre kan godkjenne at andre enkeltpersoner eller instanser får regnskapet til gjennomsyn.

Årsmøtet velger revisor som har til oppgave å gå gjennom Rena-Rock’s regnskaper og forestå eventuelle andre kontrollfunksjoner som årsmøtet pålegger dem.

Eventuelle erstatningskrav mot medlemmer av styret, reist av styret eller årsmøtet, skal vurderes av revisor.
Det må foreligge styrevedtak for innkjøp over kr. 1.000,-
Leder av Rena-Rock har disposisjonsrett for innkjøp inntil kr. 1.000,-

§ 8 Oppløsning
Foreningen kan kun oppløses etter vedtak årsmøte. Det forutsetter at forslag om oppløsning ligger under Årsmøtets dagsorden. Oppløsning krever 2/3 flertall. Ved oppløsning skal Årsmøtet disponere foreningens midler etter vedtekter og formålsparagraf.

§ 9 Vedtektsendring
Vedtektsendringer kan kun foretaes på årsmøte og krever 2/3 flertall blant de fremmøtte stemmeberettigede.

 


Sponsorer:


Musikk Verksted Ordningen


Frifond


Lions avd. Rena


Omstillingsprogrammet


Rena Sanitetsforening

 

Webdesign: Pål Einar Bersvendsen